Familjerättsliga ärenden

 • Äktenskapsförord och avtal mellan sambor
 • Äktenskapsskillnader
 • Avvittringar
 • Vårdnad och underhåll för barn

Arvsrättsliga ärenden

 • Bouppteckningar
 • Boutredningar
 • Arvskiften
 • Arvstvister
 • Testamenten

Fastighets­ärenden

 • Köpebrev, gåvobrev
 • Lagfarter
 • Avtal om delning av besittning av fastighet
 • Skiftesförrättningar
 • Arrendeavtal
 • offentligt köpvittne

Tvistemål

 • Rättegångar
 • Indrivningsärenden

Skatteärenden

 • Skatteplanering
 • Förhandsbesked
 • Skattedeklarationer
 • Skattebesvär

Bolags­rättsliga ärenden

 • Bolagsbildningar
 • Fusioner
 • Likvidationer
 • Generationsväxlingar
 • Grundande av stiftelser
 • Direktörs- och arbetsavtal

Förmynderskaps­ärenden

 • Intressebevakningsrärenden
 • Intressebevakningsfullmakt

Medling

 • Genomgått Finlands Advokatförbunds medlingsutbildning